Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Sprawdzian klasy 6

Informacje dla uczniów i rodziców

1. Na sprawdzian uczen przychodzi pół godziny wcześniej, czyli o godz. 8:30.

2. Na sprawdzian/egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,

gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

3. Obowiązuje strój galowy: biało-granatowy, lub biało-czarny.

4. Na salę nie wnosi sie jedzenia i picia.

5. Przed sprawdzianem uczen otrzymuje karteczkę z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL i osobistym kodem.

6. Miejsce, gdzie uczeń będzie siedział podczas sprawdzianu jest losowane przed wejściem na salę.

7. Sprawdzian rozpoczyna się o godz. 9:00, po tym czasie nikt nie zostanie wpuszczony na salę.

8. W czasie trwania sprawdzianu/egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu/egzaminu, a w szczególności:

a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

d. nie wypowiada uwag i komentarzy,

e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

f. nie korzysta z żadnych środków łączności.

9. Sprawdzian trwa 60 minut, zaleca się, żeby każdy uczen wykorzystał przysługujący mu czas.

10. Po upływie regulaminowego czasu uczniowie nie wstają, czekają aż komisja odbierze prace.

11. Do czasu zapakowania prac do tzw. bezpiecznej koperty na sali musi pozostać co najmniej dwóch uczniów.