Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Sprawdzian klasy 6

Terminy

 Do 30 września Ostateczny termin wydania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (opinia wydana po ukończeniu III klasy SP).

15 października Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły wniosku o dostosowanie formy i warunków sprawdzianu wraz z dokumentacją

3 kwietnia Termin przeprowadzenia sprawdzianu.

 Do 5 maja Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią do sprawdzianu w terminie dodatkowym.

Zgodnie z decyzją Dyrektora CKE Ogłoszenie wyników sprawdzianu. Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami oraz zamieszczenie informacji o wynikach w powiatach i województwach na stronach internetowych OKE.

8 czerwca Termin przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu.

25 czerwca Wydanie absolwentom SP zaświadczeń wraz ze świadectwami.