Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Plany zajęć w szkole

Plan pracy psychologa szkolnego

 

 

PSYCHOLOG - SYLWIA SAWICKA-ZDUNIAK

 

 

GODZINY PRACY

                                                                 

 

ZADANIA PSYCHOLOGA:

·         Rozpoznawanie i prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

·         Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

·         Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

·         Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. 

·         Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

·         Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

·         Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

·         Współpraca instytucjami wspierającymi szkołę.

·         Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki

PRZYJDŹ DO PSYCHOLOGA, GDY:

1.    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.    Nie potrafisz porozumieć się z, kolegą/ koleżanką, rodzicami, nauczycielem.

3.    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4.    Chciałbyś pomóc innym ale nie wiesz w jaki sposób


PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ!!!

CZEGO MASZ PRAWO OCZEKIWAĆ DECYDUJĄC SIĘ NA ROZMOWĘ Z PSYCHOLOGIEM

1.    Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje.

2.    Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do psychologa

3.    Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

4.    Otrzymasz informacje na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.