Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Technika

Wymagania

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Zajęcia techniczne

 

1. Zasady ogólne:

·   Aktywnie uczestniczymy w lekcjach.

·   Wykonujemy polecenia nauczyciela.

·   Okazujemy sobie szacunek.

 

2. .  Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia

     -odpowiedzi ustne

     -kartkówki

     -testy

     - sprawdziany

     - wytwory praktyczne

     -zadania domowe

     -zeszyt ćwiczeń

     -aktywne uczestnictwo w zajęciach

     -estetyka prowadzenia zeszytu

     - dodatkowe prace zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów (po uzyskaniu akceptacji nauczyciela)

2.Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum pięć ocen.

3). Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „plusa”  ( cztery plusy to ocena bardzo dobra)

4 . Za brak zeszytu, zadania domowego uczeń otrzymuje „minusa”  ( cztery  minusy to ocena niedostateczna)

    Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek uzupełnić na następną lekcję.

5 .Przeliczanie punktów na ocenę – zgodnie z WSO

0-30%                                    niedostateczny

31-49%                                  dopuszczający

50-74%                                  dostateczny

75-89%                                  dobry

90-100%                                bardzo dobry

95-100%       (+zad. dod.)    celujący

 Prawa:

·   Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

·   Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

·   Uczeń ma prawo poprawiać  oceny otrzymane z prac pisemnych (sprawdzianów, testów) w terminie i formie ustalonej  z nauczycielem; termin nie może przekroczyć 1 miesiąca od momentu zapoznania się z oceną.

Uczeń z opinią PPP ( dot. dostosowania wymagań ) ustala termin poprawy indywidualnie z nauczycielem i może poprawiać wielokrotnie, do uzyskania oceny pozytywnej.

·   3 razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego (nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów oraz prac klasowych);.

·   Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do jednej lekcji po usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

 

7. Obowiązki:

·   Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczyciela, tzn. musi zapisywać lekcję, temat, datę, notatkę z lekcji i pracę domową.

·   Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe.

·   Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie sprawdziany, prace klasowe (w przypadku nieobecności – nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły).

·   Uczeń może być odpytany ustnie na każdej lekcji, odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

·   Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

·   Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych (w ciągu 1 tygodnia). W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

·  O        pozostałych sprawach nieujętych w PSO decyduje nauczyciel przedmiotu. 

 

 

Rodzice                                            Uczeń                                                    Nauczyciel

                                                                                                                    Mirosław Tomiak