Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Muzyka

informacje bieżące

 

SP w Dąbrówce
Ul. Parkowa 1
Alicja Kaczmarek
-nauczyciel muzyki
Przedmiotowy system oceniania 
– muzyka rok 2013-2014
 
 
1. Zasady ogólne:
- uczeń aktywnie uczestniczy  w lekcjach
- wykonuje polecenia nauczyciela
- okazuje szacunek wszystkim osobom biorącym udział w lekcji
 
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
- śpiew ( solowy i/lub w zespole 2-3 osobowym - w konkretnym przypadku decyduje nauczyciel)
- grę na instrumencie w czasie lekcji muzyki 
- zadania pisemne wykonywane w czasie lekcji w zeszycie ćwiczeń lub na pięciolinii
- zadania domowe
- kartkówki ( niezapowiedziane, pisemne odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji)
- sprawdziany (1-2 w semestrze, max 3 w ciągu roku szkolnego)
- aktywność ( 3 plusy piątka lub 6 plusów szóstka, trzy minusy jedynka) 
- różnorodne formy pracy na lekcji ( takie jak np..: tworzenie form muzycznych, improwizacja, aktywne słuchanie muzyki, taniec itd..)
 
3. Prawa i obowiązki ucznia
- dwa razy w semestrze uczeń może być nie przygotowany do lekcji, kolejny brak przygotowania skutkuje oceną niedostateczną
- uczeń ma prawo poprawić jeden raz ocenę ze sprawdzianu w formie pisemnej lub ustnej w ciągu  miesiąca od daty otrzymania oceny
- uczeń ma obowiązek poprawiać ocenę niedostateczna ze sprawdzianu
- uczeń ma obowiązek swobodnego śpiewania 4 zwrotek hymnu państwowego ( w przypadku poważnej wady słuchu stwierdzonej przez lekarza może to być rytmiczna recytacja)
- klasa 4 i 5 : na lekcji obowiązuje podręcznik i zeszyt ćwiczeń ‘I gra muzyka’ ,  miękki ołówek i gumka
- klasa 6 : na lekcji obowiązuje zeszyt w pięciolinie oraz w miarę możności podręcznik ‘Muzyka i My’, miękki ołówek i  gumka
 
4. Zasady oceniania:
- prace pisemne oceniane będą zgodnie z WSO, tzn.: 0-30% niedostateczny, 31-49 % dopuszczający, 50-74 % dostateczny, 75-89 % dobry, 90-100 % bardzo dobry, 95- 100 % + za danie dodatkowe - celujący 
-ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych
- przy wystawianiu oceny końcowej, ze względu na specyfikę przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę:
aktywność i zaangażowanie w czasie lekcji, zaangażowanie muzyczne na rzecz szkoły, gminy, powiatu oraz uczestnictwo w życiu muzycznym
- na muzyce nie istnieje forma poprawiania oceny semestralnej poprzez dodatkowe prace pisemne czy plakaty.