Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Język angielski

Informacje biezące

Wszystkim Dzieciom oraz Rodzicom składam serdeczne życzenia, aby te Święta były spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przy suto zastawionym stole, wśród śpiewów i śmiechu. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Merry Christmas and a Happy New Year!
 
Joanna Latusek-Knuła
 
 
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
JĘZYK ANGIELSKI
Zasady ogólne:
1. Na lekcjach angielskiego staramy się mówić jak najwięcej po angielsku.
2. Wykonujemy polecenia nauczyciela.
3. Szanujemy się i pomagamy sobie nawzajem.
4. Aktywnie uczestniczymy w lekcjach.
Prawa:
1. Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Uczeń ma prawo poprawiać jednokrotnie (po lekcjach) oceny otrzymane z prac pisemnych (sprawdzianów w formie testu i sprawdzianów ze słownictwa) w terminie i formie ustalonej  z nauczycielem; termin nie może przekroczyć 1 miesiąca od momentu zapoznania się z oceną.  Uczeń z opinią PPP może poprawiać sprawdziany wielokrotnie, do uzyskania oceny pozytywnej.
3. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Informacje te umieszczane są również na stronie internetowej szkoły (spdabrowka.edupage.org) w zakładce: sprawdziany/zadania.
4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do jednej lekcji po usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
5. Uczeń może 3 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego (nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów oraz prac klasowych); po wykorzystaniu tego prawa uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każde nieprzygotowanie lub brak zadania domowego.
6. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
Obowiązki:
1. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu zgodnie  z wymaganiami nauczyciela, tzn. musi zapisywać lekcję, temat, datę, notatkę z lekcji i pracę domową.
2. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe.
3. Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie sprawdziany, prace klasowe (w przypadku nieobecności – nie później niż dwa    tygodnie po powrocie do szkoły).
4. Uczeń może być odpytany ustnie na każdej lekcji, odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.
5. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał  z trzech ostatnich lekcji.
6. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki  w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych        (w ciągu 1 tygodnia). W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.
Uczniowie w trakcie roku szkolnego oceniani będą za:
1. odpowiedzi ustne: min. 2 razy w semestrze 
2. sprawdziany ze słownictwa: min. 3 razy w semestrze
3. kartkówki z materiału bieżącego (3 ostatnie lekcje): wg potrzeb 
4. pracę na lekcji: min. 2 razy w ciągu semestru; aktywność na lekcji jest premiowana plusami (cztery plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą).
5. sprawdziany w formie testu: min. 3 razy w semestrze
6. zadania domowe: min. 2  razy w semestrze
7. technikę czytania: min. 1 raz w semestrze
8. dodatkowe prace zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów (po uzyskaniu akceptacji nauczyciela)
Przeliczanie punktów na ocenę – zgodnie z WSO
0-30% niedostateczny
31-49% dopuszczający
50-74% dostateczny
75-89% dobry
90-100% bardzo dobry
95-100% (+zadanie dodatkowe) celujący
 
Rodzice ze stopniami swych dzieci zapoznawani są na comiesięcznych spotkaniach z wychowawcą, oceny są też wpisywane do dzienniczków ucznia.
O pozostałych sprawach nieujętych w PSO decyduje nauczyciel przedmiotu.
 
 
DATA DATA
 
PODPIS UCZNIA PODPIS RODZICA