Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Przyroda

Wymagania-kontrakt

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA
 
1. Zasady ogólne:
 
 • Na lekcjach panuje atmosfera konstruktywnej pracy.
 • Szanujemy siebie, swoje zdanie, pomagamy sobie nawzajem.
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach.
 
2. Uczniowie w trakcie roku szkolnego oceniani będą za:
 
 • Prace klasowe (testy po każdym zakończonym dziale, poprzedzonych lekcją powtórzeniową min 7 w roku po 3-4 w semestrze)
 • Kartkówki z materiału bieżącego (3 ostatnie lekcje): wg potrzeb min 4 w semestrze (nie poprawiamy kartkówek)
 • Odpowiedzi ustne max. 1 raz w semestrze 
 • Pytanie z mapy (ocena semestralna z uzyskanych plusów z całego semestru)
 • Zadania domowe: min 2 razy w semestrze
 • Aktywność na lekcji premiowana plusami (cztery plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą)
 
3. Przeliczanie punktów na ocenę – zgodnie z WSO
 
 • 0-30% niedostateczny
 • 31-49% dopuszczający
 • 50-74% dostateczny
 • 75-89% dobry
 • 90-100% bardzo dobry
 • 95-100%(+zadanie dodatkowe) celujący
 
4. Prawa:
 
 • Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny.
 • Każdy uczeń ma prawo być trzy razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (odpowiedzi ustne, niezapowiedziane kartkówki, brak zadana domowego, zeszytu ćwiczeń), za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów. Po wykorzystaniu tego prawa za każde nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Aktywność na lekcji jest premiowana plusami (cztery plusy to ocena bardzo dobra)
 • Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż miesiąc po otrzymaniu sprawdzianu od nauczyciela tylko 1 raz.
 • Sprawdziany, po każdym dziale, zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane zadania nadobowiązkowe.
 
5. Obowiązki:
1. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczyciela, tzn. musi zapisywać lekcję, temat, datę, ew. notatkę z lekcji i pracę domową.
2. Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia podręczników, ćwiczeń, potrzebnych przyborów. 
3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich sprawdzianach, a w razie nieobecności musi je napisać w późniejszym terminie, uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie po przyjściu do szkoły.
4. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe. Brak pracy domowej oznacza minus 
5. Uczeń może być odpytany ustnie na każdej lekcji, odpowiedzi ustne obejmują zakres ostatnich trzech lekcji. Odpowiedzi ustne mogą być zastąpione tzw. kartkówkami, nie są one zapowiadane, obejmują również zakres ostatnich trzech lekcji.
6. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia należy ustalić z nauczycielem.
7. Z prac klasowych ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 31% punktów możliwych do zdobycia.
8. Rodzice ze stopniami swych dzieci zapoznawani są na spotkaniach z wychowawcą, oceny są też wpisywane do dzienniczka ucznia.
9. O pozostałych sprawach nieujętych w PSO decyduje nauczyciel przedmiotu.
PODPIS UCZNIA ……………………………………………..………                                    PODPISY RODZICÓW………………………………………………