Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Historia

Historia

PSO – historia – rok szkolny 2013/2014

Kontroli i ocenie podlegają prace:
1. Pisemne – odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie  ćwiczeń, testy/sprawdziany, zadania domowe.
2. Ustne – kilkuzdaniowa wypowiedź, udział w dyskusji, prezentacja pracy własnej i grupy.
3. Praktyczne – praca plastyczna;  posługiwanie się mapą i atlasem, słownikiem i tekstem źródłowym; współpraca z grupą; samokształcenie.
- Przedmiotem  oceny są: wiadomości, umiejętności, aktywność.
- Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nie przygotowanie do zajęć.
- Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia ćwiczeń, podręcznika i przyborów do pisania.
- Do odpowiedzi ustnych i kartkówek obowiązuje materiał z 3 ostatnich lekcji.
                     #   Formy oceniania            Minimalna liczba w semestrze
sprawdziany 1
kartkówki 2
Odpowiedź ustna 1
aktywność 1
ćwiczenia 1
Zadanie domowe 1