Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Matematyka

Wymagania

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyli w roku szkolnym 2013/2014
 
1. Uczeń powinien przynosić na każdą lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik i przybory szkolne. Zeszyt należy prowadzić zgodnie z wymaganiami nauczyciela – zapisać temat, datę, notatkę z lekcji i pracą domową.
2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do jednej lekcji po usprawiedliwionej nieobecności w szkole oraz ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, pracach domowych (w ciągu tygodnia lub w przypadku dłuższej nieobecności w jak najszybszym możliwym okresie) 
3. Uczeń może3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, za czwartym razem otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde następne nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną.
4. Oceniana jest praca ucznia na lekcji, w domu oraz wiedza i umiejętności poprzez kartkówki, sprawdziany., karty pracy.
a) odpowiedzi ustne – cn 2 w semestrze
b) kartkówki z bieżącego materiału (3 ostatnie lekcje) – wg potrzeb
c) praca na lekcji: minimum 2 razy w semestrze; za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy 
d) zadania domowe: minimum 2 razy w semestrze
e) sprawdziany po dziale- wg potrzeb
f) karty pracy – wg potrzeb
g) dodatkowe prace zaproponowane przez nauczyciela lub ucznia (po uzyskaniu akceptacji nauczyciela)
5. Prace klasowe (sprawdziany), kartkówki oraz zadania domowe są oceniane po przeliczeniu procentowym, zgodnie z WSO
a) 0% do 30% poprawnych odpowiedzi        – ocena niedostateczny
b) 31% do 49%poprawnych odpowiedzi  – ocena dopuszczający
c) 50% do 62% poprawnych odpowiedzi   – ocena dostateczny
d) 63% do 74% poprawnych odpowiedzi – ocenę dostateczny „+”
e) 75% do 89%poprawnych odpowiedzi   – ocena dobry
f) 90% do 94%poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry
g) 95%-100% poprawnych odpowiedzi oraz zadanie dodatkowe – ocena celujący
6. Każda praca klasowa jest omawiana, poprawiana, a ocena jest jawna.
Po dziale, po powtórce uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu. Sprawdzian jest zapowiadany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a uczeń jest zapoznawany z zakresem materiału obowiązującego na sprawdzianie. Informacje te umieszczane są również na stronie internetowej szkoły – WWW.spdabrowka.edupage.org w zakładce: sprawdziany/zadania
7. Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni po powrocie po usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu w określonym terminie, uczeń będzie zobowiązany do napisania sprawdzianu na lekcji matematyki. 
8. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia  sprawdzianu, jeśli otrzymał ocenę niższą niż bardzo dobry w czasie miesiąca od rozdania. W przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy poprzedniej ocenie. 
Z poprawy nie można otrzymać oceny „celujący”. Uczeń z opinią PPP ustala termin i formę poprawy indywidualnie z nauczycielem.
9. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Jeśli uczeń nie był obecny w dniu, w którym klasa pisała kartkówkę, uczeń nie musi pisać jej w innym terminie.
10. Za aktywność na lekcji, samodzielne rozwiązanie zadania na lekcji uczeń może otrzymać „+”, a za pięć plusów ocenę bardzo dobry, za cztery plusy dobry, za trzy plusy dostateczny.
11. Ocenę „celujący” uczeń może otrzymać z pracy klasowej/sprawdzianu (za wyjątkiem sprawdzianów przygotowujących do sprawdzianu końcowego klasy szóstej).
12. Ocenę semestralną wystawia się całościową z ocen cząstkowych, a ocenę roczną na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych z II semestru (nie są one średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych ocen; największy wpływ na ocenę końcową mają wyniki prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek).
13. Sprawdzone i ocenione sprawdziany przechowuje nauczyciel, będą one udostępniane rodzicom/ opiekunom prawnym ucznia na zebraniach z rodzicami.
14. Uczeń nie może w trakcie zajęć z matematyki odrabiać innych lekcji, albo wykonywać czynności, które nie są związane z lekcją np. nie może jeść, żuć gumy itp.
15. Uczeń ma obowiązek nosić dzienniczek na każdą lekcję, a nauczyciel na bieżąco podpisuje oceny.
16. Uczniowie naszej szkoły kolejny raz biorą udział w ogólnopolskiej akcji – „Lepsza szkoła”. Trzy razy w roku szkolnym rozwiązują testy przygotowywane przez wydawnictwo - GWO „ Matematyka z plusem”. Uczniowie mogą porównać swoje umiejętności matematyczne z rówieśnikami województwa wielkopolskiego i Polski. Uczeń otrzymuje informację zwrotną po teście, następnie w klasie rozwiązujemy zadania, które sprawiały uczniom największy problem, a rodzice zostają poinformowani o ilości uzyskanych przez ucznia punktach poprzez dzienniczek ucznia lub na zebraniach klasowych, mają też prawo do wglądu w test w czasie spotkań z rodzicami. Za testy  nie są wystawiane oceny.
17. O pozostałych sprawach, które nie zostały ujęte w PSO decyduje nauczyciel przedmiotu.
 
 
Zostałam/zostałem zapoznana/y z PSO z matematyki
………………………………..
………………………………… ………………………………….
………………………………….
                  podpis ucznia                                                                       podpis rodzica/opiekuna ucznia