Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Wychowanie. fizyczne

Wymagania klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny  z  „Wewnątrzszkolnym systemem oceniania” Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
 
1. Ogólne zasady oceniania
· Ocenianie ma na celu:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju poprzez wdrażanie do samokontroli i samooceny własnej sprawności i umiejętności,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy, samodoskonalenia,
- dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 
· Skala ocen – zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:
 
1 – niedostateczny
2 – dopuszczający
3 – dostateczny
4 – dobry
5 – bardzo dobry
6 – celujący
dodatkowe oznaczenia „-„ i „+”
· Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia oraz jego wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach wychowania fizycznego.
· 3 razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji w ocenie. Za czwarte i każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
· Uczeń ma prawo do poprawy wyniku sprawdzianu w ciągu miesiąca od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Sprawdzian można poprawiać jeden raz. W klasyfikacji semestralnej nauczyciel uwzględnia lepszą ocenę.
· Sprawdzian umiejętności ruchowych ma charakter ćwiczenia praktycznego        i może się odbyć niezależnie od sprawdzianu z innego przedmiotu w danym dniu lub tygodniu.
· Uczeń nieobecny na sprawdzianie po powrocie do szkoły ma obowiązek niezwłocznie zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu  zaliczenia sprawdzianu. Termin zaliczenia może być indywidualnie wydłużony w uzasadnionych przypadkach (długa choroba, kontuzja) po uzgodnieniu z nauczycielem, nie później jednak niż do końca klasyfikacji semestralnej/rocznej.
· Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego przez Dyrektora Szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego może być nieobecny na zajęciach po uzgodnieniu tego z wychowawcą oraz Dyrekcją szkoły.
 
2. Przedmiot kontroli i oceny – ocenianiu podlegają:
 
· Postawa ucznia:
- aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,
- sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków, 
- stosunek do partnera i przeciwnika,
-  współpraca ze współćwiczącym i w grupie, wzajemna pomoc,
- zdyscyplinowanie,
- przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego,
- kierowanie się zasadą fair play.
· Umiejętności ruchowe z różnych form aktywności indywidualnej i zespołowej przewidziane dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
· Wiadomości ze znajomości zasad bhp, asekuracji, przepisów poznanych dyscyplin oraz wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.
· Sprawność motoryczna mierzona jest specjalnymi testami, które służą kontroli poziomu cech motorycznych ucznia. Przystąpienie do testu sprawności motorycznej jest obowiązkowe. Ocenie podlega stopień zaangażowania           w wykonywane testy oraz postęp czyniony przez ucznia.
· Uczestnictwo w aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej czyli:
- systematyczny i aktywny udział w zajęciach SKS, 
- reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych,   rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, 
- systematyczny trening wybranej dyscypliny w klubie sportowym, 
- uczestnictwo w masowych imprezach sportowo-rekreacyjnych.
3. Szczegółowe kryteria ocenia
                                                                                    
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który :
zawsze jest przygotowany do lekcji , regularnie nosi strój sportowy ,
bierze aktywny udział w lekcjach ,
wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie na wybitnym poziomie ,
wykazuje znaczny postęp w sprawności fizycznej lub utrzymuje stale wysoki poziom,
bierze aktywny udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych, godnie reprezentuje szkołę , osiągając przy tym wysokie wyniki ,
znacznie przewyższa sprawnością klasę ,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu jest wzorowy ,
prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia ,
posiada wiedzę z zakresu wychowania fizycznego - przepisy gry, technika, taktyka poszczególnych dyscyplin sportowych i stosuje je w praktyce (np. podczas gier zespołowych), zna wybitnych polskich sportowców ,
zawsze kieruje się zasadą fair-play .
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który :
-    prezentuje umiejętności ruchowe na poziomie bardzo dobrym,
zawsze przygotowany jest do lekcji , regularnie nosi strój sportowy ,
bierze aktywny udział w lekcji,
uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych ,
wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie w stopniu bardzo dobrym ,
bierze udział w imprezach sportowych i zawodach sportowych , osiągając dobre wyniki ,
jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu są bardzo dobre ,
posiada bardzo dobre nawyki higieniczno-zdrowotne ,
wie jak dbać o zdrowie i prowadzi zdrowy tryb życia ,
-  posiada wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i potrafi wykorzystać  posiadane wiadomości w praktyce,     
-   zawsze kieruje się zasadą  fair-play .
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który :
systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji , stara się regularnie nosić strój sportowy ,
dba o swoją sprawność fizyczną i stara się ją rozwijać,
posiada podstawowe wiadomości określone programem,
wykonuje tylko typowe zadania praktyczne,
sprawdziany przewidziane przez nauczyciela zalicza w stopniu dobrym , 
jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń ,
posiada nawyki higieniczno-zdrowotne ,
stara się brać udział w zajęciach pozalekcyjnych ,
stosuje zasadę fair-play .
 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który :
nie zawsze jest przygotowany do zajęć, nieregularnie nosi strój sportowy ,
wykazuje się zbyt małą aktywnością na lekcji ,
opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym – wykazuje braki w wiadomościach,
wykonuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,
zaplanowane sprawdziany zalicza w stopniu podstawowym ,
nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych ,
wykazuje braki w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych ,
nie wykazuje rażących braków w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu .
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który :
bardzo często nie ćwiczy, nie nosi stroju sportowego,
nie wykazuje aktywności na lekcji,
ma bardzo duże braki w zakresie wiadomości i umiejętności,
wykonuje tylko typowe ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności,
sprawdziany zalicza po terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w stopniu minimalnym,
nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
wykazuje braki w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu,
wykazuje duże zaniedbania w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych,
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :
notorycznie nie nosi stroju sportowego,
bardzo często opuszcza lekcje (nieusprawiedliwione nieobecności, ucieczki),
bardzo często wykazuje brak aktywności na lekcji,
nie zalicza w terminie lub w ogóle sprawdzianów przewidzianych przez nauczyciela,
posiada lekceważący stosunek do przedmiotu,
wykazuje rażące braki w zakresie kultury osobistej i podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych,
nie stosuje zasady fair-play,
nie posiada żadnej wiedzy z zakresu wychowania fizycznego.
 
 
PODSTAWĄ OCENY JEST WYSIŁEK  WŁOŻONY  PRZEZ UCZNIA W WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI  ZAJĘĆ
 
 
4. Obowiązki ucznia
· uczeń ma obowiązek posiadać odpowiedni do ćwiczeń strój sportowy – biała 
koszulka, spodenki w ciemnym kolorze, buty sportowe na jasnej podeszwie,
· w okresie wiosennym i jesiennym uczeń ma obowiązek przynoszenia na lekcje dresu,
· uczeń noszący okulary winien jest pozostawić okulary w szatni i używać szkieł kontaktowych lub specjalnych okularów sportowych,
· uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów korzystania z obiektów i przyrządów sportowych ,
· uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela.
 
 
Rodzice  są zobowiązani  pisemnie poinformować nauczyciela o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestniczenia w aktywności fizycznej.