Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

Język polski

Wymagania

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

1. Zasady ogólne:

 • Na lekcjach zachowujemy się kulturalnie, wykazujemy w każdej chwili dobre intencje.

 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach.

 • Wkładamy jak najwięcej starań w wykonywane zadania.

 • Wykonujemy polecenia nauczyciela.

 

2. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

 

 • mówienie (wypowiedzi ustne na określony temat)

 • czytanie: głośne, ciche ze zrozumieniem

 • pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi

 • posługiwanie się określonymi zasadami ortograficznymi

 • znajomość lektur

 • znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyka)

 • inne (np. recytacja, inscenizacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie projektów, realizacja zadań w grupie, umiejętność pracy w zespole, postawa wobec przedmiotu-aktywność*, zaangażowanie w wykonywana pracę).

 

*Aktywność na lekcji jest premiowana plusami (cztery plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą).

 

3. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 • dłuższe prace pisemne (wypracowania),

 • prace klasowe, sprawdziany, testy obejmujące duży zakres materiału (min.3 w semestrze)

 • kartkówki, dyktanda

 • odpowiedzi ustne

 • recytacje

 • ocena prac domowych, zeszytu ćwiczeń, zadań z kart pracy; ocena zeszytu przedmiotowego, zadań dodatkowych.

   

4. Przy ocenie dłuższej pracy pisemnej bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematem i jego rozwinięcie,

 • dobór treści (twórczy lub odtwórczy, formułowanie wniosków, samodzielność i oryginalność

            sądów – w zależności od tematu)

 • właściwa realizacja formy wypowiedzi (lub jej stosowne dobranie),

 • kompozycja wypowiedzi, logiczne uporządkowanie treści z zachowaniem proporcji, spójność tekstu,

 • styl oraz język (jego bogactwo i komunikatywność, poprawność językowa, urozmaicenie składni)

 • pisownia(ortografia, interpunkcja, akapity, czytelność i estetyka zapisu).

 

4. Zasady oceniania dyktand ortograficznych*:

Celujący: 0 bł. ortograficznych i interpunkcyjnych

Bardzo dobry: 1 bł. ort.

Dobry: 2- 3 bł. ort.

Dostateczny: 4- 5 bł. ort.

Dopuszczający: 6- 7 bł. ort.

Niedostateczny: 8 i więcej bł. ort.

3 bł. int.= 1 bł. ort.

* nie dotyczy uczniów z dysortografią, którzy mają indywidualne kryteria

 

5.Przeliczanie punktów na ocenę – zgodnie z WSO

0-30% niedostateczny

31-49% dopuszczający

50-74% dostateczny

75-89% dobry

90-100% bardzo dobry

95-100% (+zadanie dodatkowe) celujący

6. Prawa:

- Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

- Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

- Uczeń ma prawo poprawiać (jednokrotnie, po lekcjach) oceny otrzymane z prac pisemnych (testów sprawdzających, prac klasowych) w terminie i formie ustalonej z nauczycielem; termin nie może przekroczyć 2 tygodni od momentu zapoznania się z oceną. Uczeń posiadajecy opinię PPP może poprawiać sprawdziany, testy kilka razy; termin poprawy ustala indywidualnie z nauczycielem.

- 3 razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego (nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów oraz prac klasowych); po wykorzystaniu tego prawa uczeń otrzymuje "minus" za kolejne nieprzygotowanie lub brak zadania domowego. Otrzymanie 3 "minusów" skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. Uwaga! Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję (np. zeszytu, ćwiczeń, podręcznika) traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

- Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji po usprawiedliwionej nieobecności w szkole (wymagane usprawiedliwienie w dzienniczku).

 

7. Obowiązki:

-  Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek z lekcji w zeszycie w linie (z marginesami) oraz posiadania na zajęciach podręcznika/zeszytu ćwiczeń/ lektury lub innych niezbędnych – wskazanych przez nauczyciela – materiałów.

- Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczyciela, tzn. musi zapisywać lekcję, temat, datę, notatkę z lekcji i pracę domową. Zapis powinien być estetyczny.

- Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe.

- Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie sprawdziany, prace klasowe (w przypadku nieobecności – nie później niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły). Nienapisanie sprawdzianu w wyznaczonym terminie bez ważnych przyczyn skutkuje wystawieniem z niego oceny niedostatecznej.

- Uczeń może być odpytany ustnie na każdej lekcji, odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

- Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

- Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych (w ciągu 1 tygodnia). W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.

 

O pozostałych sprawach nieujętych w PSO decyduje nauczyciel przedmiotu.