Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

 

Nawigacja

O szkole

Projekty unijne w naszej szkole

 

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt, „Mali odkrywcy na start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MALI ODKRYWCY NA START!”
Stowarzyszenie „Dla Przyszłości” realizuje w okresie od 1.09.2009 do 31.08.2011
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce projekt, dotyczący dzieci
w wieku 3-5 lat, z terenu Gminy Dopiewo, projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX POKL- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
Projekt obejmuje utworzenie nowego oddziału przedszkolnego, wydłużenie czasu pracy przedszkola, zatrudnienie nowego personelu. Wzbogacenie oferty edukacyjnej: język angielski cztery razy w tygodniu, zajęcia z programu „Mali Odkrywcy”, zajęcia matematyczno- techniczne mini robotyka. Dzieci zostały objęte opieką specjalistów takich jak, logopeda, psycholog, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Z porady specjalistów mogą także skorzystać rodzice dzieci w wieku 3-5 lat z oddziałów przedszkolnych SP w Dąbrówce, jak
i z terenu Gminy Dopiewo. Dla rodziców przewidziano cztery dwugodzinne warsztaty, dotyczące rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu dzieci mają zapewnionych osiem wyjazdów, w związku z programem realizowanym w oddziałach przedszkolnych, tzw. Miesięcznych Bloków Tematycznych. Dzieci wyjadą do miejsc związanych z kulturą, nauką i sztuką. Będą brały udział w licznych konkursach, spotkaniach i imprezach okolicznościowych.
Oddziały przedszkolne zostaną wyposażone w nowe umeblowanie, pomoce dydaktyczne
i sprzęt multimedialny.
Projekt zakłada również: organizację opieki przedszkolnej w sierpniu 2010, 2011.Oferta skierowana jest głównie do dzieci rolników, z terenu Gminy Dopiewo, w wieku 3-5 lat
oraz przeprowadzenie dwóch warsztatów dla kobiet bezrobotnych- matek dzieci w wieku przedszkolnym. Na obie akcje zapewniony jest bezpłatny transport i poczęstunek.

                                                                                                                  

W klasach III-VI trealizowany jest projekt 'Paszport do Przyszłości: Wi-ed-ZA informatyczna, matematyczna i naukowo-techniczna"
Relizowany jest przez Organizatora- gminę Dopiewo, pod nadzorem i we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Głównym celem Projektu jest wyrównie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo.
Zakłada podniesienie poziomu wiedzy i umiejetności z zakresu kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych.
W ramach projektu uczniowie budują, programują roboty z klocków LEGO, uczestniczą w zajęciach komputerowych- tworza filmy, strony www, poznają podstawy programowania.

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

"Mądre dziecko w szkole"- realizowany przez Szkołę Podstawowa w Dąbrówce, pod nadzorem i we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Projekt był realizowany w klasacch I-VI, objęci nim byli wszyscy ucznuiowie i uczennice w szkole.


Projekt zakładał wzrost wiedzy i umiejetności w zakresie szybkiego czytania, rozwoju technki pamięciowych.
Dzieci podczas zajec przeprowadzały wraz z trenerami doswiadczenia chemiczne i fizyczne, dzieki którym poznawały tajemnice otaczajęcego je świata.
Projet był realizowany od 1.10.2008- 19.06.2009.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie kontynuują zajęcia rozpoczete projektem.

"Lets' Go"- realiziwany przez firmę JDJ Bachalski, w szkołach na terenie gminy Dopiewo, pod nadzorem i we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Przcy w Poznaniu.
Projekt realizowany był wsród wybranych uczniów w klasach I-VI.
Zakładał podniesienie poziomu wiedzy w zakresie nauki języków obcyh (języka angielskiego)
Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2008-30.06.2009